Regulamin Magavena.com

 1. Definicje

  1. Aktywny Partner (zamiennie: Aktywny Klient) – osoba lub podmiot, zarejestrowana w Serwisie, która Zrealizowała Zakup w danym Miesiącu Kalendarzowym, posiadająca Zielony Status Aktywności.
  2. Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej w rozumieniu Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  3. Kod QR - unikalny alfanumeryczny kod graficzny umożliwiający Rejestrację w Serwisie.
  4. Konto – zasoby teleinformatyczne w ramach Serwisu, do których dostęp Partnera możliwy jest po dokonaniu przez niego jednorazowej Rejestracji oraz każdorazowym podaniu nazwy i hasła (logowanie). Konto zawiera w szczególności:
   1. Dane Osobowe Partnera;
   2. Aktualny Status Partnera i Status jego Aktywności;
   3. Indywidualny Kod QR ora Link referencyjny do tworzenia własnej Sieci Afiliacyjnej;
   4. Wykaz i liczbę członków indywidualnej Sieci Afiliacyjnej;
   5. Informacje o Statusie Aktywności członków Sieci Afiliacyjnej;
   6. Informacje o przysługującym Wynagrodzeniu dla Partnera;
   7. Informacje o przysługujących Rabatach dla Partnera;
   8. Moduł do zakupu Towarów.
  5. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, będąca jednocześnie Klientem.
  6. Link referencyjny – link zawierający indywidualny identyfikator umożliwiający Rejestrację w Serwisie.
  7. Miesiąc kalendarzowy – okres liczony od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego od godz. 0:00 do 24:00 Czasu UTC (Londyn).
  8. Partner (zamiennie: Klient, Członek Sieci Afiliacyjnej) – zarejestrowana w Serwisie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych (w przypadku osób pomiędzy 13, a 17 rokiem życia do zawarcia jakiejkolwiek umowy niezbędne jest potwierdzenie ze strony jej prawnych opiekunów) lub podmiot - osoba prawna, albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.
  9. Rabat - oznaczona procentowo zniżka od ustalonej w sklepie Magavena.com ceny określonego towaru, udzielana Partnerom w zależności od wartości zakupów.
  10. Regulamin (zamiennie: Warunki) – niniejszy dokument.
  11. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem unikalnego kodu QR lub linku referencyjnego za pośrednictwem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Serwisu.
  12. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.magavena.comza pośrednictwem której Partner może dokonywać zakupu Towarów, oraz pobierać wynagrodzenie z tytułu aktywności w Systemie.
  13. Sieć Afiliacyjna – indywidualna struktura Partnerów przypisanych do Konta Partnera zbudowana z:
   1. osób lub podmiotów pozyskanych samodzielnie przez Partnera za pomocą unikalnego kodu QR lub linku referencyjnego pobranego z własnego Konta, którzy zarejestrują się w Systemie Magavena;
   2. członków Sieci Afiliacyjnych pozyskanych przez Partnerów z jego Sieci, do poziomu odpowiadającemu liczbie własnych Partnerów.
  14. Status Aktywności – oznaczenie Partnera związane z jego aktywnością w zakresie realizacji zakupów Towarów w sklepie Magavena.com:
   1. Status zielony – oznaczenie Aktywnego Partnera aktywnego, który przynajmniej raz w Miesiącu Kalendarzowym zrealizuje zakup w sklepie Magavena.com;
   2. Status żółty - oznaczenie Partnera, który w Miesiącu kalendarzowym nie Zrealizował zakupu w sklepie Magavena.com;
   3. Status czerwony - oznaczenie Partnera nieaktywnego, który w ciągu trzech Miesięcy kalendarzowych nie Zrealizował zakupu w sklepie Magavena.com. Status czerwony utrzymywany przez okres 12 Miesięcy kalendarzowych, skutkuje usunięciem konta Partnera z Systemu.
  15. Status Partnera – oznaczenie Partnera związane z wielkością utworzonej własnej Sieci Afiliacyjnej:
   1. "KLIENT" – status otrzymywany przez Partnera, którego Sieć Afiliacyjną tworzy nie więcej niż 7 Aktywnych Parterów;
   2. "TESTER" - status otrzymywany przez Partnera, którego Sieć Afiliacyjną tworzy od 8 do 87 Aktywnych Parterów;
   3. "MANAGER" - status otrzymywany przez Partnera, którego Sieć Afiliacyjną tworzy od 88 do 887 Aktywnych Parterów;
   4. "DIRECTOR" - status otrzymywany przez Partnera, którego Sieć Afiliacyjną tworzy od 888 do 8.887 Aktywnych Parterów;
   5. "PRESIDENT" - status otrzymywany przez Partnera, którego Sieć Afiliacyjną tworzy od 8.888 do 8.8887 Aktywnych Parterów;
   6. "KING" status otrzymywany przez Partnera, którego Sieć afiliacyjną tworzy od 88.888 lub więcej Aktywnych Parterów.
  16. Sprzedawca – "Magavena Ltd" z siedzibą pod adresem: Craven House Ground Floor, 40-44 Uxbridge Road, Ealing, London W5 2BS, United Kingdom.
  17. Strona (Strony) - Sprzedawca lub/ i Partner.
  18. System – unikalny, objęty ochroną prawno-autorską system afiliacyjno-sprzedażowy pod nazwą Magavena, zrzeszający Parterów (Klientów).
  19. Towar – każda rzecz jaka została przedstawiona w Serwisie w celu jej sprzedaży.
  20. Umowa sprzedaży Towaru – umowa sprzedaży dotycząca Towarów, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Partnerem za pośrednictwem Serwisu.
  21. Umowa o świadczenie Usług – umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Partnerem zawierana każdorazowo na czas nieoznaczony wraz z korzystaniem przez Partnera z funkcjonalności Serwisu, a w przypadku założenia Konta wraz z Rejestracją.
  22. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Warunkach oraz za pośrednictwem Serwisu. Należy do nich zapewnienie Partnerowi możliwości:
   1. zawarcia Umowy sprzedaży Towaru za pośrednictwem Serwisu;
   2. założenia oraz posiadania Konta.
  23. Wynagrodzenie – gratyfikacja finansowa dla Partnera wypłacana w formie pieniężnej lub w postaci niepieniężna na pokrycie zapłaty za Towar.
  24. Zrealizowany Zakup - status zakupu tworzony automatycznie w 20 dniu od dnia wysłania przesyłki przez Sprzedawcę z zamówionym przez Partnera Towarem, o ile wcześniej Towar nie został zwrócony lub zareklamowany.
 2. Przedmiot Warunków

  1. Warunki regulują
   1. zasady świadczenia Usług w Serwisie;
   2. zasady zawierania Umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem Serwisu;
   3. zasady funkcjonowania Systemu Magavena.
 3. Zasady świadczenia Usług w Serwisie

  1. W ramach Serwisu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na zasadach określonych w Warunkach.
  2. Korzystanie z Usługi możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Partner następujących minimalnych wymagań technicznych:
   1. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies;
   2. Google Chrome w wersji 30 lub nowszej z włączona obsługą JavaScript i cookies, Safari 5 lub nowsze z włączoną obsługą JavaScript i cookies;
   3. Opera 20 lub nowsza z włączoną obsługą JavaScript i cookies, minimalna rozdzielczość ekranu 1200x 800 pikseli.
  3. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności w celu:
   1. utrzymania sesji Partnera;
   2. dostosowania Serwisu do potrzeb Partnera;
   3. tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu;
   4. w celach marketingowych Sprzedawcy.
  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
  5. Sprzedawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia Usługi w Serwisie w stosunku do wszystkich lub niektórych Kont w związku z przeprowadzaniem niezbędnych prac konserwacyjnych. Powyższe będzie dokonywane po uprzednim powiadomieniu Partnerów (np. poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na Konta i zawarcie komunikatu w Serwisie) oraz przez możliwie jak najkrótszy czas.
  6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną Usługą, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.
 4. Umowa sprzedaży Towaru

  1. Umowa sprzedaży Towaru może zostać zawarta tylko z Partnerem zarejestrowanym w Serwisie.
  2. Umowa sprzedaży Towaru zostaje zawarta wraz z momentem naciśnięcia przez Partnera funkcjonalności oznaczonej w ramach ścieżki zakupowej jako "Kup teraz", a w przypadku płatności przez naciśnięcie funkcjonalności oznaczonej jako "Zapłać teraz".
  3. Umowa nie obowiązuje w przypadku braku uiszczenia faktycznej płatności za Towar. Umowa może zostać zawarta tylko i wyłącznie za pośrednictwem Serwisu tj. z wykorzystaniem jego funkcjonalności. Przedmiot umowy zostanie określony na ostatnim etapie ścieżki zakupowej.
  4. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar bez wad prawnych i fizycznych. Gwarancji na Towar może ewentualnie udzielić tylko jego producent.
  5. Dostarczenie Towaru zostanie zrealizowane nie później niż w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni licząc od dnia, w którym otrzymano płatność za Towar.
  6. Towary są dostarczane przesyłką za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty, do wyboru przez klienta,  a w przypadku zamówień hurtowych w sposób indywidualnie uzgodniony z Partnerem. Ewentualne koszty dodatkowe, a w szczególności koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane w czasie składania zamówienia. Obowiązuje brak ograniczeń w zakresie państw do jakich może zostać dokonana dostawa Towarów.
  7. Płatność za Towary może zostać dokonana z wykorzystaniem metod wskazanych na początku procesu składania zamówienia. Płatność za Towar powinna zostać uiszczona przez Partnera niezwłocznie wraz ze złożeniem zamówienia na dany Towar. Wszystkie płatności dokonywane są w walutach: Euro (EUR) złoty polski (PLN) lub dolar amerykański (USD) według kursu obowiązującego w banku obsługującym Partnera. Płatność za towar może być przyjmowana za pośrednictwem systemu płatności PayU.
  8. Wszelkie reklamacje dotyczące Towarów oraz ich dostawy należy składać na adres poczty elektronicznej support@magavena.com Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie nie dłuższym niż 1 (słownie: jeden) miesiąc licząc od dnia jej doręczenia do Sprzedawcy. O wyniku reklamacji Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Partnera.
 5. Odstąpienie od Umowy sprzedaży Towaru

  1. Partner będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży Towaru jaka została zawarta ze Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu, bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni (słownie: czternaście dni). Wskazany powyżej termin liczony jest od dnia, w którym nastąpiło objęcie Towaru w posiadanie przez Partnera będącego Konsumentem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towaru Partner będący Konsumentem może przesłać na adres poczty elektronicznej support@magavena.com lub adres korespondencyjny Sprzedawcy: Magavena Ltd z siedzibą pod adresem: Craven House Ground Floor, 40-44 Uxbridge Road, Ealing, London W5 2BS, United Kingdom.
  2. Partner będący Konsumentem nie ponosi kosztów odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru z zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru Partner będący Konsumentem ponosi następujące koszty:
   1. koszt zwrotu Towaru (zwrotnej przesyłki);
   2. jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia dostępny w Serwisie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów dostarczenia Towaru.
  3. Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Partnera będącego Konsumentem o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towaru, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, z zastrzeżeniem że Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  4. Wzór przykładowego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towaru został umieszczony na stronie internetowej Serwisu.
  5. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, której przedmiotem jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 6. Zasady funkcjonowania Sieci Afiliacyjnej

  1. Partner w ramach założonego w Serwisie osobistego Konta może otrzymać indywidualny kod QR oraz link referencyjny, który może przekazać dowolnym osobom lub podmiotów w celu utworzenia własnej Sieci Afiliacyjnej.
  2. Kod QR oraz link referencyjny jest aktywowany z chwilą pierwszej transakcji w sklepie Magavena.com.
  3. Partner tworzy własną, indywidulaną Sieć Afiliacyjną, która jest przypisana tylko do jego Konta.
  4. Sieć Afiliacyjna jest tworzona spośród:
   1. osób lub podmiotów pozyskanych samodzielnie przez Partnera za pomocą unikalnego kodu QR lub linku referencyjnego pobranego z własnego Konta, którzy zarejestrują się w Systemie Magavena;
   2. członków Sieci Afiliacyjnych pozyskanych przez Partnerów z jego Sieci, do poziomu odpowiadającemu liczbie własnych Partnerów.
  5. Sieć Afiliacyjna może być rozbudowywana bez ograniczeń w ilości nowych Partnerów.
  6. Liczba Aktywnych Partnerów w Sieci Afiliacyjnej określa Status Partnera (patrz punkt 15 Definicje).
  7. Sieć Afiliacyjna umożliwia otrzymanie wynagrodzenia przez Partnera w zależności od jej rozmiaru, a także aktywności poszczególnych jej członków.
 7. Wynagradzanie Partnerów

  1. Autorski System Magavena przewiduje możliwość wynagradzania Parterów w zależności od posiadanego Statusu.
  2. Wynagrodzenie dla Partnera jest obliczane jako procentowa prowizja od wartości netto Zrealizowanych zakupów Towarów w danym Miesiącu kalendarzowym przez:
   1. Aktywnych członków Sieci Afiliacyjnej danego Partnera;
   2. Aktywnych członków Sieci Afiliacyjnych jego Partnerów do poziomu odpowiadającemu maksymalnej liczbie własnych Partnerów w danym Statusie Partnera.
  3. Wynagrodzenie od zrealizowanych zakupów Aktywnych członków Sieci Afiliacyjnych Partnera, o którym mowa w ustępie 2 punkt 2 powyżej, jest naliczane w kolejności realizacji zakupów.
  4. Wysokość prowizji, o której mowa w ustępie 2 powyżej, jest uzależniona od Statusu Partnera i wynosi:
   1. 10% (słownie: dziesięć procent) - dla Partnerów posiadających status - "TESTER";
   2. 20% (słownie: dwadzieścia procent) - dla Partnerów posiadających status - "MANAGER";
   3. 30% (słownie: trzydzieści procent) - dla Partnerów posiadających status – "DIRECTOR";
   4. 40% (słownie: czterdzieści procent) - dla Partnerów posiadających status – "PRESIDENT";
   5. 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) - dla Partnerów posiadających status – "KING".
  5. Wynagrodzenie Partnera jest wyrażone w wartości pieniężnej w walucie euro (EUR).
  6. Informacja o kwocie Wynagrodzenia jest przedstawiona Partnerowi w ramach funkcjonalności "Portfel" przypisanej do Konta Partnera.
  7. Wynagrodzenie może zostać wypłacone Partnerowi posiadającemu Status zielony w formie:
   1. pieniężnej na podstawie dyspozycji Partnera na wskazany przez niego rachunek bankowy;
   2. niepieniężnej jako ekwiwalent finansowy refundujący koszty zakupów Towarów przez Partnera w sklepie Magavena.com.
  8. Wynagrodzenie Partnera posiadającego Status żółty jest przechowywane w ramach funkcji "Portfel" do momentu osiągnięcia Statusu zielonego.
  9. Status Czerwony Partnera resetuje wynagrodzenie w ramach funkcji "Portfel".
  10. Wynagrodzenie w formie pieniężnej jest wypłacane na podstawie rachunku lub faktury generowanego w Systemie Magavena zawierającego:
   1. Dane Partnera;
   2. Wskazany przez Partnera i zweryfikowany numer rachunku bankowego;
   3. Kwotę Wynagrodzenia wynikającą z rozliczenia transakcji w ramach Sieci Afiliacyjnej w danym Miesiącu kalendarzowym na zasadach objętych Warunkami.
  11. Wynagrodzenie w formie niepieniężnej zasila Konto Partnera (funkcja Portfel) i może zostać wykorzystane przez Partnera do realizacji zakupów Towarów w sklepie Magavena.com.
  12. Dane do rozliczenia wynagrodzenia są generowane w ciągu 7 dni po zakończeniu Miesiąca kalendarzowego. Rozliczenie obejmuje prowizje od Zrealizowanych Zakupów w ramach Sieci Afiliacyjnej w okresie jednego Miesiąca kalendarzowego.
  13. Sprzedawca wypłaca Wynagrodzenie w formie pieniężnej w kwocie brutto. Od Wynagrodzenia nie są pobierane podatki ani inne daniny publiczno-prawne.
  14. Obowiązek poprawnego rozliczenia wypłaconego Wynagrodzenia ciąży na Partnerze zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju zamieszkania/ rezydentury Partnera.
  15. Magavena nie bierze odpowiedzialności za naruszenia przepisów podatkowych lub innych przepisów związanych z otrzymywaniem wynagrodzenia przez Partnerów.
 8. Rabaty

  1. Partnerowi w ramach realizowanych Zakupów przysługują Rabaty od cen (netto) Towarów określonych w sklepie Magavena.com.
  2. Rabaty przysługują Partnerowi w wysokości:
   1. 8 % od cen Towarów, po zrealizowaniu zakupów na łączną sumę powyżej 88 Euro;
   2. 17 % od cen Towarów, po zrealizowaniu zakupów na łączną sumę powyżej 888 Euro;
   3. 26 % od cen Towarów, po zrealizowaniu zakupówna łączną sumę powyżej 8.888 Euro;
   4. 35 % od cen Towarów, po zrealizowaniu zakupów na łączną sumę powyżej 88.888 Euro;
   5. 44 % od cen Towarów, po zrealizowaniu zakupów na łączną sumę powyżej 888.888 Euro.
  3. Informacja o przysługującym Partnerowi Rabacie jest generowana na Koncie Partnera.
  4. Przyznane Partnerowi Rabaty przysługują Parterowi na czas nieokreślony.
  5. Rabaty są naliczane automatycznie przez System Magavena na podstawie Zrealizowanych Zakupów.
  6. Partner korzystający z systemu Rabatów, w przypadku dalszej odsprzedaży Towarów nabytych w sklepie Magavena.com, ma obowiązek ich oferowania w cenie nie niższej niż oferowana w Serwisie.
  7. W przypadku stwierdzenia naruszenia zapisów ustępu 5 powyżej Konto Partnera może podlegać zawieszeniu, poprzez zablokowanie możliwości dalszej aktywności lub jego całkowitym usunięciu.
 9. Reklamacje dotyczące działania Serwisu oraz wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług

  1. W trakcie Rejestracji, jak również podczas korzystania z Usługi, Partner zobowiązany jest do: podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich, a także do zachowania w tajemnicy hasła do Konta oraz nieudostępniania go innym osobom.
  2. Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za:
   1. Treść podanych przez siebie danych;
   2. Wybór hasła do Konta;
   3. Ujawnienie innym osobom swojego hasła do Konta.
  3. Każda osoba, która dokonuje Rejestracji w imieniu posiadającej zdolność prawną jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej oświadcza, że jest w pełni uprawniona do zawarcia umowy o świadczenie Usług w imieniu i na rzecz w/w jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej.
  4. W trakcie korzystania z Usługi Partner zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu oraz o niewłaściwej jakości Usługi.
  5. Nieprawidłowości, usterki lub przerwy w funkcjonowaniu Usługi lub niewłaściwą ich jakość Partner może zgłaszać na adres e-mail: support@magavena.com.
  6. Za pośrednictwem Serwisu Sprzedawca umożliwia:
   1. uzyskiwanie informacji o Serwisie;
   2. przyjmowanie zgłoszeń, o których mowa w ustępie 5 powyżej;
   3. złożenie reklamacji dotyczącej działania Serwisu.
  7. Partnerowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie jednego miesiąca (1) od dnia, w którym Usługa była nienależycie wykonana. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Sprzedawca niezwłocznie powiadamia Partnera.
  8. Reklamacja może być złożona pisemnie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto, w zakresie koniecznym dla usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub Serwisu. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę jej nadania.
  9. Każda ze Stron jest uprawniona wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług bez podania przyczyn i z zachowaniem 3 - dniowego terminu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed wypowiedzeniem Umowy. Nie istnieje minimalny okres, przez który Umowa nie może być wypowiedziana.
  10. Sprzedawca, chcąc wypowiedzieć Umowę z terminem podanym w ustępie 9 powyżej, poinformuje o tym Partnera na adres e-mail podany przez Partnera podczas Rejestracji.
  11. Partner wypowiada Umowę, z terminem podanym w ustępie 9 powyżej, poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu, w ramach panelu administracyjnego Konta, dyspozycji jego usunięcia.
 10. Postanowienia końcowe

  1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszych Warunków w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Warunków. W miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego lub nieskutecznego postanowienia i całej treści Warunków.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Anglii i Walii.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym czasie. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje o zmianie Warunków Partnera w treści wiadomości jaka zostanie przesłana na Konto Partnera lub jego adres e-mail. W razie braku wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Partnera, w trybie przewidzianym w Warunkach, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zmiany Warunków uważa się, że zmiana została zaakceptowana. Żadna zmiana Warunków nie może mieć wpływu na zawarte przed momentem jej ogłoszenia oraz zastosowania Umowy sprzedaży Towarów.
  4. Aktualna treść Warunków w języku polskim jest publikowana na stronie internetowej magavena.com w sposób umożliwiający jego przechowywanie (utrwalanie) i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
  5. Strony wyłączają stosowanie "Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów".
  6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11/09/2020 r.

Właścicielem serwisu jest


Magavena Ltd
Craven House Ground Floor, 40-44 Uxbridge Road
Ealing, London W5 2BS
United Kingdom
UTR 42255 27566